نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:09 برابر با 285,980 دویست و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 339,020 سیصد و سی و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 383,470 سیصد و هشتاد و سه هزار و چهار صد و هفتاد ریال