نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05:53 برابر با 239,770 دویست و سی و نه هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت یورو 284,800 دویست و هشتاد و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 342,350 سیصد و چهل و دو  هزار و سیصد و پنجاه ریال