نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05:17 برابر با 269,980 دویست و شصت و نه هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 314,080 سیصد و چهارده هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 376,190 سیصد و هفتاد و شش هزار و صد و نود ریال https://talakar.com