نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05:17 برابر با 254,790 دویست و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 294,830 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 357,070 سیصد و پنجاه و هفت هزار وهفتاد ریال