نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:05:40 برابر با 249,690 دویست و چهل و نه هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 295,940 دویست و نود و پنج هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 350,250 سیصد و پنجاه هزار و دویست و پنجاه ریال