نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:04:54 برابر با 248,390 دویست و چهل و هشت هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 283,258 دویست و هشتاد و سه هزار و دویست و پنجاه و هشت ریال قیمت پوند 350,220 سیصد و پنجاه هزار و دویست و بیست ریال