نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:04:00 برابر با 259,290 دویست و پنجاه و نه هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 297,700 دویست و نود و هفت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 362,630 سیصد و شصت و دو  هزار و ششصد و سی ریال