نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01:47 برابر با 249,490 دویست و چهل و نه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 295,007 دویست و نود و پنج هزار وهفت ریال قیمت پوند 350,170 سیصد و پنجاه هزار و صد و هفتاد ریال