نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01:53 برابر با 276,330 دویست و هفتاد و شش هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 380,280 سیصد و هشتاد هزار و دویست و هشتاد ریال