نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00:58 برابر با 240,310 دویست و چهل هزار و سیصد و ده ریال قیمت یورو 278,870 دویست و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 337,460 سیصد و سی و هفت هزار و چهار صد و شصت ریال