نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00:39 برابر با 270,510 دویست و هفتاد هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 305,900 سیصد و پنج هزار و نه صد ریال قیمت پوند 374,640 سیصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و چهل ریال