نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:00:55 برابر با 244,390 دویست و چهل و چهار هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 337,950 سیصد و سی و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال