نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:31:36 برابر با 312,060 سیصد و دوازده هزار وشصت ریال قیمت یورو 366,020 سیصد و شصت و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 413,660 چهار صد و سیزده هزار و ششصد و شصت ریال