نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18:51 برابر با 282,450 دویست و هشتاد و دو  هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 326,330 سیصد و بیست و شش هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 389,290 سیصد و هشتاد و نه هزار و دویست و نود ریال