نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18:45 برابر با 255,520 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 303,490 سیصد و سه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 349,050 سیصد و چهل و نه هزار وپنجاه ریال