نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:18:02 برابر با 259,020 دویست و پنجاه و نه هزار وبیست ریال قیمت یورو 306,020 سیصد و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 345,600 سیصد و چهل و پنج هزار و ششصد ریال