نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:17

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:17:36 برابر با 257,180 دویست و پنجاه و هفت هزار و صد و هشتاد ریال قیمت یورو 314,960 سیصد و چهارده هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 357,260 سیصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و شصت ریال