نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:15

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:15:14 برابر با 249,810 دویست و چهل و نه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 302,920 سیصد و دو  هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 361,210 سیصد و شصت و یک هزار و دویست و ده ریال