نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:14:09 برابر با 281,970 دویست و هشتاد و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 330,520 سیصد و سی هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 381,340 سیصد و هشتاد و یک هزار و سیصد و چهل ریال