نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12:17 برابر با 219,970 دویست و نونزده هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 266,010 دویست و شصت و شش هزار وده ریال قیمت پوند 295,550 دویست و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال