نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:09

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:09:48 برابر با 256,950 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 311,970 سیصد و یازده هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 344,550 سیصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه ریال