نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08:37 برابر با 248,020 دویست و چهل و هشت هزار وبیست ریال قیمت یورو 293,020 دویست و نود و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 370,320 سیصد و هفتاد هزار و سیصد و بیست ریال