نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:07:57 برابر با 279,860 دویست و هفتاد و نه هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت یورو 330,960 سیصد و سی هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 376,480 سیصد و هفتاد و شش هزار و چهار صد و هشتاد ریال