نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06:33 برابر با 249,550 دویست و چهل و نه هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 303,460 سیصد و سه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 339,700 سیصد و سی و نه هزار و هفتصد ریال