نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06:09 برابر با 243,670 دویست و چهل و سه هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 294,120 دویست و نود و چهار هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 348,730 سیصد و چهل و هشت هزار و هفتصد و سی ریال