نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03:49 برابر با 248,480 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 297,410 دویست و نود و هفت هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 337,920 سیصد و سی و هفت هزار و نه صد و بیست ریال