نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03:21 برابر با 256,020 دویست و پنجاه و شش هزار وبیست ریال قیمت یورو 311,517 سیصد و یازده هزار و پانصد و هفده ریال قیمت پوند 346,340 سیصد و چهل و شش هزار و سیصد و چهل ریال