نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:30 برابر با 254,450 دویست و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 308,470 سیصد و هشت هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 343,890 سیصد و چهل و سه هزار و هشت صد و نود ریال