نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01:51 برابر با 257,390 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 312,629 سیصد و دوازده هزار و ششصد و بیست و نه ریال قیمت پوند 351,960 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و شصت ریال