نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01:25 برابر با 236,970 دویست و سی و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 285,460 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 342,180 سیصد و چهل و دو  هزار و صد و هشتاد ریال