نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:28 برابر با 238,680 دویست و سی و هشت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 289,440 دویست و هشتاد و نه هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 337,050 سیصد و سی و هفت هزار وپنجاه ریال