نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:23 برابر با 248,010 دویست و چهل و هشت هزار وده ریال قیمت یورو 296,970 دویست و نود و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 358,870 سیصد و پنجاه و هشت هزار و هشت صد و هفتاد ریال