نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 01:58

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 01:58:42 برابر با 241,030 دویست و چهل و یک هزار وسی ریال قیمت یورو 285,440 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 343,050 سیصد و چهل و سه هزار وپنجاه ریال