نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:09

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:09:01 برابر با 244,437 دویست و چهل و چهار هزار و چهار صد و سی و هفت ریال قیمت یورو 286,887 دویست و هشتاد و شش هزار و هشت صد و هشتاد و هفت ریال قیمت پوند 345,697 سیصد و چهل و پنج هزار و ششصد و نود و هفت ریال