نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:05:20 برابر با 268,990 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 305,861 سیصد و پنج هزار و هشت صد و شصت و یک ریال قیمت پوند 373,161 سیصد و هفتاد و سه هزار و صد و شصت و یک ریال