نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:04:42 برابر با 251,803 دویست و پنجاه و یک هزار و هشت صد و سه ریال قیمت یورو 307,953 سیصد و هفت هزار و نه صد و پنجاه و سه ریال قیمت پوند 352,273 سیصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و هفتاد و سه ریال