نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02:13 برابر با 242,777 دویست و چهل و دو  هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ریال قیمت یورو 283,797 دویست و هشتاد و سه هزار و هفتصد و نود و هفت ریال قیمت پوند 341,937 سیصد و چهل و یک هزار و نه صد و سی و هفت ریال