نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02:50 برابر با 278,990 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 321,146 سیصد و بیست و یک هزار و صد و چهل و شش ریال قیمت پوند 385,726 سیصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست و شش ریال