نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02:10 برابر با 264,625 دویست و شصت و چهار هزار و ششصد و بیست و پنج ریال قیمت یورو 303,415 سیصد و سه هزار و چهار صد و پانزده ریال قیمت پوند 369,065 سیصد و شصت و نه هزار وشصت و پنج ریال