نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02:24 برابر با 257,024 دویست و پنجاه و هفت هزار وبیست و چهار ریال قیمت یورو 295,704 دویست و نود و پنج هزار و هفتصد و چهار ریال قیمت پوند 360,154 سیصد و شصت هزار و صد و پنجاه و چهار ریال