نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02:36 برابر با 246,722 دویست و چهل و شش هزار و هفتصد و بیست و دو  ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 341,892 سیصد و چهل و یک هزار و هشت صد و نود و دو  ریال