نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:01:04 برابر با 278,985 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد و هشتاد و پنج ریال قیمت یورو 316,285 سیصد و شانزده هزار و دویست و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 388,185 سیصد و هشتاد و هشت هزار و صد و هشتاد و پنج ریال https://talakar.com