نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:50

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:50:20 برابر با 263,550 دویست و شصت و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 308,990 سیصد و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 367,700 سیصد و شصت و هفت هزار و هفتصد ریال