نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:27

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:27:50 برابر با 246,960 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 299,480 دویست و نود و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 359,420 سیصد و پنجاه و نه هزار و چهار صد و بیست ریال