نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:25

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:25:12 برابر با 317,040 سیصد و هفده هزار وچهل ریال قیمت یورو 372,450 سیصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 415,900 چهار صد و پانزده هزار و نه صد ریال