نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:25

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:25:47 برابر با 260,650 دویست و شصت هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 316,397 سیصد و شانزده هزار و سیصد و نود و هفت ریال قیمت پوند 350,200 سیصد و پنجاه هزار و دویست ریال