نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:20

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:20:34 برابر با 256,200 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست ریال قیمت یورو 303,611 سیصد و سه هزار و ششصد و یازده ریال قیمت پوند 347,270 سیصد و چهل و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال