نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:18:28 برابر با 237,470 دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 285,460 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 330,010 سیصد و سی هزار وده ریال