نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:17

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:17:27 برابر با 268,520 دویست و شصت و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 318,497 سیصد و هجده هزار و چهار صد و نود و هفت ریال قیمت پوند 361,700 سیصد و شصت و یک هزار و هفتصد ریال