نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:17

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:17:26 برابر با 258,020 دویست و پنجاه و هشت هزار وبیست ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 347,260 سیصد و چهل و هفت هزار و دویست و شصت ریال